Opis zadania ZO LOP Skierniewice w ramach dotacji Urzędu Miasta w Skierniewicach 2016

URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE

Zadanie: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 2016r.

Zadanie współfinansowane/finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Skierniewice.

Tytuł zadania publicznego:
 1. Przybliżanie problematyki ochrony środowiska poprzez organizowanie konkursów ekologicznych oraz olimpiad przyrodniczo - ekologicznych.
 2. Poznawanie rezerwatów, parków krajobrazowych i pomników przyrody zlokalizowanych w Skierniewicach i okolicy, np. wycieczki i warsztaty przyrodniczo - krajoznawcze (arboretum, alpinarium przyrodniczo - leśne, ogrody botaniczne ).
 3. Propagowanie tematyki ekologicznej oraz rozwój świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez np. materiały dydaktyczno-informacyjne z tego zakresu tj.: plakaty, kalendarze, książki, broszury, kasety wideo, płyty multimedialne oraz akcje sadzenia drzew i krzewów, „Sprzątanie Świata”, „Dni Ziemi” itp.
Wartość całkowita zadania: 24,000.00

Opis działań edukacyjnych w zakresie realizacji zadania.
Realizowany program zadania „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” obejmuje następujące elementy:
 1. Konkursy - organizacja, rozstrzygniecie oraz nagrodzenie laureatów i osób wyróżniających:
  • Ogólnopolski Konkurs „Mój Las” - jest to konkurs wiedzy ( prace ),plastyczny (technika dowolna) i fotograficzny (zdjęcia). Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych (maj – czerwiec 2016r.),
  • X Okręgowy Konkurs Literacki „Literatura zaklęta w leśnych wersach” (wrzesień -styczeń),
  • XII Turniej Wiedzy Przyrodniczej (marzec – czerwiec 2016r.),
  • Konkurs „Fotonatura” XI edycja ( wrzesień – październik ),
  • Ogólnopolski konkurs ”Mój Las” XXIX edycja (wrzesień - styczeń),
  • Przedszkolny Konkurs Ekologiczny Eko KWIATY” – rośliny chronione, Eko – olimpiada, Co brzęczy i fruwa?.
 2. Zakup nagród w konkursach obejmuje: sprzęt turystyczny i sportowy, optyczny, artykuły szkolne w tym książki, sprzęt komputerowy i fotograficzny)

 3. Edukacja ekologiczno - przyrodnicza w Przedszkolnych i Szkolnych Kołach Ligi Ochrony Przyrody, Zarządu Okręgu LOP w Skierniewicach, poprzez organizowanie wycieczek i zajęć edukacyjnych Wycieczki, zajęcia edukacyjne dla członków kół LOP dotyczące zagadnień przyrodniczych, biologicznych i leśnych (opłaty przewodników, bilety wstępu, koszty zajęć edukacyjnych, koszty przewozu uczestników) do:
  • Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie - warsztaty edukacyjne, zwiedzanie Muzeum Lasu i Drewna,
  • Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie – zwiedzenie arboretum i alpinarium przyrodniczo – leśnego,
  • Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego w Łodzi – zwiedzanie oraz warsztaty multimedialne,
  • Bolimowskiego Parku Krajobrazowego – zwiedzanie i zajęcia terenowe.
 4. Uczestnikami wycieczek będzie młodzież i dzieci szkolnych oraz przedszkolnych kół LOP wraz z opiekunami. Wycieczki są formą nagrody dla najlepiej pracujących Szkolnych Kół LOP oraz kół nowopowstających. W trakcie wycieczek będą odbywać się zajęcia edukacyjne, podczas których młodzież wykorzysta swoją wiedzę w dyskusji, dokładniej zapozna się z florą i faun.
   
 5. Edukacja ekologiczno – przyrodnicza wśród dzieci i młodzieży Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody, Zarządu Okręgu LOP w Skierniewicach, realizowana jest poprzez rozprowadzanie materiałów dydaktyczno - informacyjnych tj. plansze, książki, kalendarze, opracowanie i druk Biuletynu Informacyjnego Nr 11 ZO LOP w Skierniewicach, opracowanie i druk broszury z okazji XV Jubileuszowego Rajdu Dnia Ziemi.
  Zakup materiałów dydaktyczno-informacyjnych:
  • książek tematycznych - zielniki, albumy, encyklopedie biologiczne, przewodniki o tematyce przyrodniczej, zawierają informacje niezbędne do prowadzenia zajęć terenowych.
  • kalendarzyka Szarotka – informator przyrodniczy, kalendarzyk kieszonkowy w miękkiej kolorowej oprawie, objętość 48 stron, format A - 7, zawiera informacje o ochronie przyrody.
  • kalendarza plakatowego – format A - 3, dwustronny, kolorowy, zawiera informacje o chronionych gatunkach zwierząt w Polsce oraz opis ich siedlisk w czterech porach roku.
  • plansz edukacyjnych (przedstawiają chronione gatunki roślin i zwierząt w Polsce, opis taksonomiczny wraz z cechami charakterystycznymi) są wykonywane na papierze kredowym, format A - 3.
 6. Zakupione materiały dydaktyczno-informacyjne są bardzo pomocne w realizacji szkolnych programów nauczania z zakresu ochrony przyrody oraz rozwijają i pogłębiają zainteresowania przyrodnicze młodzieży.
  Opracowanie i wydruk Biuletynu Informacyjnego Nr 12 wg następujących działów:
  • słowo wstępne z kart historii LOP w Skierniewicach,
  • ważniejsze przedsięwzięcia w danym roku,
  • artykuły popularnonaukowe oraz materiały pokonferencyjne dotyczące ochrony przyrody, opracowane przez członków ZO LOP w Skierniewicach,
  • przykłady dobrych praktyk z działalności Szkolnych i Przedszkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody,
  • stan organizacyjny ZO LOP w Skierniewicach.
  Opracowanie i wydruk Historii Zarządu Okręgu LOP w Skierniewicach „LIGA OCHRONY PRZYRODY ZARZĄD OKRĘGU W SKIERNIEWICACH - PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ” wydanie jednorazowe, format A - 5, okładka kolorowa, objętość ok. 60 stron zawierać będzie materiały informacyjne w formie tekstu, zdjęć, fragmentów kroniki. Publikacja zawierać będzie następujące działy:
  • Wstęp,
  • Działalność Ligi w latach 1960 – 1995,
  • Działalność Ligi w latach 1996 – 2012,
  • Działalność Ligi Ochrony Przyrody – teraźniejszość i przyszłość,
  • Sylwetki zasłużonych społecznych działaczy LOP (zdjęcia i noty biograficzne).