Spotkanie z członkami i opiekunami Szkolnych Kół LOP 6 luty 2016


Spotkanie z członkami i opiekunami Szkolnych Kół LOP
z terenu działania Zarządu Okręgu LOP w Skierniewicach
z okazji Dnia Ligi Ochrony Przyrody


Spotkanie z członkami i opiekunami Szkolnych Kół LOP w Okręgu Skierniewice odbyło się w dniu 6 lutego 2016r. w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach.
Celem głównym spotkania była integracja środowiska działaczy LOP, wymiana informacji i opinii o aktualnych problemach ochrony przyrody i funkcjonowania szkolnych kół LOP oraz podsumowanie działalności Zarządu Okręgu LOP w 2015r. i zapoznanie z planem zamierzeń ZO LOP na 2016r.
Na wstępie spotkania prezes ZO LOP w Skierniewicach- Iwona Leśniewicz przywitała zaproszonych gości, członków Zarządu Okręgu LOP w Skierniewicach oraz pozostałych przybyłych. Przedstawiła cele i porządek obrad, które zostały jednogłośnie przyjęte. Na protokolanta zebrania powołano p. Jadwigę Wojcieszek oraz członków Komisji Wniosków p. Annę Traut – Seligę, p. Agatę Łabowicz, p. Renatę Kubiak, p. Hannę Stankiewicz.
         Następnie zebrani obejrzeli występ artystyczny członków Szkolnego Koła LOP z Gimnazjum Nr 2 w Skierniewicach, opiekun p. Ewa Kaniewska.
Po występie Prezes ZO LOP p. Iwona Leśniewicz złożyła dyrektorowi Terenowego Oddziału Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, p. Stanisławowi Pytlińskiemu, gratulacje z okazji 30-lecia istnienia parku oraz wręczyła pamiątkową statuetkę, a p. Agnieszce Pruszkowskiej pamiątkowy album.

Pani Iwona Leśniewicz przedstawiła i wręczyła, przyznane przez władze Ligi  odznaki honorowe LOP członkom zwyczajnym. Wnioski uchwalono na posiedzeniu Zarządu Okręgu LOP w Skierniewicach w dniu 11.01.2016r.

Oddział LOP Łowicz 2016
Złota odznaka honorowa LOP:
Agata Łabowicz Szkoła Podstawowa w Mastkach
Urszula Szczygielska Gimnazjum w Bielawach
Srebrna odznaka honorowa LOP:
Rokicka Maria Katarzyna SP Mastki 

Oddział LOP Rawa Mazowiecka 2016

Złota odznaka honorowa "Zasłużony dla ochrony przyrody":
Hanna Stankiewicz - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rawie Mazowieckiej
Złota odznaka honorowa LOP:
Ewa Kaczorek - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawie Mazowieckiej
Monika Malczewska - Szkoła Podstawowa w Lesiewie
Irena Matuszyk - Szkoła Podstawowa w Pukininie
Agnieszka Kołodzińska - Gimnazjum Nr 1 w Rawie Mazowieckiej
Bożena Luboińska - Szkoła Podstawowa w Pachach
Oddział LOP Skierniewice 2016
Złota odznaka honorowa LOP:
Plaskota Beata - Przedszkole Nr 3 w Skierniewicach
Domagała Ewa - ZS im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach
Kuch Iwona - Szkoła Podstawowa w  Makowie
Woźniak Aneta - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Skierniewicach
Srebrna odznaka honorowa LOP:
Anna Maj - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Skierniewicach
Ewa Kaniewska - ZSSO w Skierniewicach

Pani Prezes przedstawiła również sylwetki nauczycieli, którzy uzyskali tytuł „Ekobelfra” w V edycji konkursu „Ekobelfry” organizowanego przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok szkolny 2014/2015. Są to: p. Honorata Pasiewicz (Szkoła Podstawowa w Babsku),  p. Katarzyna Węglewska (Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej), p. Hanna Zwierzchowska (ZSZ Nr 2 w Skierniewicach).
Po wręczeniu odznaczeń głos zabrała p. Agnieszka Pruszkowska z Oddziału Terenowego PBK, która wygłosiła referat wprowadzający, dotyczący m.in. działalności edukacyjnej (warsztatów, konkursów) dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez pracowników BPK.  
Następnie Prezes ZO LOP W Skierniewicach, oraz prezesi Zarządu Oddziałów w Skierniewicach ( w zastępstwie p. Ewa Krawiec), Rawie Mazowieckiej (p. Urszula Mazurkiewicz) i Łowiczu (p. Agata Łabowicz) omówili główne przedsięwzięcia zrealizowane w 2015r. oraz przedstawili wnioski do pracy na 2016r.
Prezes p. Iwona Leśniewicz poinformowała zebranych o bieżącej działalności ZO LOP w Skierniewicach. Podała m.in. stan organizacyjny (liczbę kół oraz liczbę członków poszczególnych oddziałów) i finansowy Okręgu, zaapelowała o wpłaty 1% podatku na rzecz ZO LOP. Zwróciła uwagę na konieczność reaktywacji oddziału terenowego w Żyrardowie. Omówiła krótko działalność wydawniczą Zarządu Okręgu oraz odbyte wycieczki, konkursy, zajęcia warsztatowe, terenowe, konferencje.
            Omówiono organizację głównych zamierzeń konkursowych w 2016r.: XII Turnieju Wiedzy Przyrodniczej,  XVI Rajdu Dnia Ziemi, XI edycji Konkursu fotograficznego „Fotonatura” oraz IX edycji Konkursu Literackiego „Literatura zaklęta w leśnych wersach”. Ustalono daty, regulaminy, tematykę, miejsce organizacji oraz jednostki współdziałające.
P. Agnieszka Pruszkowska z Oddziału Terenowego BPK przybliżyła akcję „Drzewo”, dzięki której można uzyskać sadzonki drzew do nasadzenia wokół szkoły. W tym celu należy kontaktować się z Dyrekcją BPK.
Prezes Iwona Leśniewicz odczytała listę obszarów priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na rok 2016r., na realizację których można uzyskać dofinansowanie. Wśród nich jest także edukacja ekologiczna. W związku z tym Zarząd Okręgu LOP w Skierniewicach będzie wnioskował o dofinansowanie prowadzonych działań. Prezes zaapelowała do nauczycieli szkół, w których nie ma jeszcze ekopracowni, aby również złożyli stosowne wnioski, a ZO LOP w Skierniewicach służy pomocą przy ich wypełnianiu.
W tym miejscu prezes Iwona Leśniewicz podziękowała instytucjom z terenu Skierniewice, które pomagają finansowo Urząd Miasta Skierniewice, WFOŚiGW w Łodzi i Nadleśnictwo Skierniewice oraz wspierają działalność Ligi Ochrony Przyrody  OT Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, Nadleśnictwo Nieborów. 
Następnie głos zabrała dr Anna Traut-Seliga, która poinformowała zebranych o organizacji VIII Festiwalu Nauki. Jest to cykliczne wydarzenie organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach. W tym roku odbywać się będzie w dniach 19-27.05.2016r. pod hasłem „Mała ojczyna - wielka rzecz”, a głównym celem będzie promocja walorów regionu. W ramach festiwalu odbędą się:
- wyjazdy studyjne we współpracy z BPK, m.in. do gospodarstwa agroturystycznego Esterka (warsztaty „Przyprawy do każdej potrawy”- zdrowy styl życia, zdrowe jedzenie);
- do Parku Kulturowego miejsca działań frontu wojennego I Wojny Światowej (gdzie badania archeologiczne prowadzi dr. Anna Zalewska);
- konferencja w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie; sympozjum „Nad Rawką” (30-lecie istnienia BPK, zmieniające się warunki środowiskowe nad Rawką) w czasie którego wykład wygłosi założyciel BPK- prof. Romuald Olaczek,
- częścią festiwalu jest także „Piknik Rodzinny”, na którym pierwszy raz swoje stoisko prezentować będzie również ZO LOP w Skierniewicach.

W dalszej części spotkania p. Elżbieta Masny i Krystyna Zbierska ogłosiły  wyniki i wręczyły nagrody uczniom za udział w Ogólnopolskim Konkursie „Mój las”, Konkursie „Fotonatura” (IX edycja), Konkursie Literackim  „Literatura zaklęta w leśnych wersach” (VII edycja) organizowanych przez ZO LOP w Skierniewicach w roku szkolnym 2015/2016. Wszystkie informacje (np. regulaminy) oraz protokoły konkursów znajdują się na stronie internetowej ZO LOP w Skierniewicach. Nagrody wręczyła Prezes ZO LOP w Skierniewicach p. Iwona Leśniewicz oraz zaproszeni goście – p. Krystyna Mostowska przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi, p. Bożena Frąckiewicz wicedyrektor WODN w Skierniewicach, p. Stanisław Pytliński z - ca dyrektora ZPKWŁ. Nagrody zostały ufundowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Urzędu Miasta Skierniewice.
Następnie prezes Iwona Leśniewicz przedstawiała informacje o głównych zamierzeniach ZO LOP  na 2016r., które zostały poddane pod dyskusję. Głos zabierali opiekunowie szkolnych kół LOP, którzy dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem i opiniami z pozostałymi uczestnikami spotkania.
W końcowej części spotkania głos zabrali zaproszeni goście p. St. Pytliński  (Dyrektor Oddziału Terenowego BPK), p. Bożena Frąckiewicz (wicedyrektor WODN w Skierniewicach) oraz p. Krystyna Mostowska (wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach), którzy podziękowali za zaproszenie i życzyli dalszych sukcesów w pracy.
W sprawach różnych poruszono m.in.:
- kwestię udziału Amatorskiego Klubu Krótkofalowców ze Skierniewice (SR7SBC) w XVI Rajdzie Dnia Ziemi w Skierniewicach (3.06.2016r.) oraz w Nieborowie (30.05.2016r.) – oddział łowicki LOP;
- szeroko pojętej współpracy z Nadleśnictwem Skierniewice;
- utworzenia SK LOP w szkołach i przedszkolach w rejonie Brzezin,
- powołanie Oddziałów w Białej Rawskiej i Żyrardowie.

Następnie przewodniczący Komisji wnioskowej odczytał wnioski do pracy na rok 2016:
- dalsza praca nad zwiększaniem ilości Szkolnych Kół LOP oraz liczby ich członków;
- pogłębienie współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach;
- odbudowa struktur Ligi w Żyrardowie;
- zacieśnienie współpracy z PWSZ w Skierniewicach dotyczącej edukacji ekologicznej, promocji działań ZO LOP;
- organizacja zajęć terenowych dla opiekunów Szkolnych Kół LOP;
- informować o przekazaniu 1% podatku dla LOP w Skierniewicach.

Opracowała: Jadwiga Wojcieszek
Opiekun SK LOP w Szkole Podstawowej w Domaniewicach